Ostatnio przy okazji optymalizacji T-SQL znalazłam bardzo ciekawy skrypt wyliczajacy rozmiar założonych w bazie indeksów. Myślę, że wielu osobom może się przydać.

Przykładowe wykonanie na bazie master:

Skrypt:

SELECT   sys_schemas.name AS SchemaName
,sys_objects.name AS TableName
,sys_indexes.name AS IndexName
,sys_indexes.type_desc AS IndexType
,partition_stats.used_page_count * 8 AS IndexSizeKB
,CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1024.00 AS Decimal(10,3))AS IndexSizeMB
,CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1048576.00 AS Decimal(10,3)) AS IndexSizeGB
FROM sys.dm_db_partition_stats partition_stats

INNER JOIN sys.indexes sys_indexes
ON partition_stats.[object_id] = sys_indexes.[object_id]
AND partition_stats.index_id = sys_indexes.index_id
AND sys_indexes.type_desc <> ‚HEAP’

INNER JOIN sys.objects sys_objects
ON sys_objects.[object_id] = partition_stats.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas sys_schemas
ON sys_objects.[schema_id] = sys_schemas.[schema_id]
AND sys_schemas.name <> ‚SYS’

–WHERE partition_stats.[object_id] = object_id(‚dbo.TableName’)
ORDER BY 1,2,3,4

« »